Nhảy tới nội dung

Kiến trúc thư viện

Thiết kế của thư viện Vnstock3 được mô tả theo dạng khối một cách đơn giản kèm giải thích như dưới đây giúp bạn hình dung một cách tổng quan về tính năng và kiến trúc thư viện một cách dễ dàng trong sử dụng và phát triển sản phẩm của mình dựa trên Vnstock3.

Các khối tính năng trên được sử dụng thực tế như mô tả sau:

Đối tượng

Vnstock - đối tượng (Object) được khởi tạo với câu lệnh dưới đây, trong đó thông tin mã chứng khoán và nguồn được gán cho đối tượng ngay từ đầu và các hàm kèm theo gọi trên đối tượng này được thừa hưởng các thuộc tính có sẵn mà không phải nhập lại giúp bạn sử dụng tiện lợi, ít thao tác cần thiết phải nhập tay hơn.

from vnstock3 import Vnstock
stock = Vnstock().stock(symbol='VN30F1M', source='VCI')

Nguồn dữ liệu

Thông tin nguồn dữ liệu sử dụng để truy xuất kết quả từ các hàm vnstock được khai báo thông qua tham số source khi khởi tạo đối tượng như trên. Do đặc thù dữ liệu của từng nguồn, bạn sẽ làm quen với việc một số loại dữ liệu chỉ có thể được gọi từ nguồn xác định.

Danh sách các nguồn dữ liệu sử dụng trong thư viện sẽ được cập nhật liên tục bao gồm việc công khai cho phép bạn sử dụng miễn phí hoặc phát hành dưới dạng plugin dành cho nhà tài trợ dự án đối với các tính năng nâng cao, có giá trị cho việc phát triển thuật toán và chương trình chất lượng. Hiện tại các nguồn dữ liệu được chia sẻ bao gồm:

  • Trong nước: VCI, TCBS
  • Quốc tế: MSN - trang tin tổng hợp của Microsoft

Loại tài sản

Lớp (Class) này cho phép nhóm các thông tin tra cứu theo danh mục cho chính loại tài sản đó. Trong đó đặc thù với cổ phiếu trong lớp này có đầy đủ các thông tin của lớp Company, Finance, Trading mà nguồn dữ liệu chứng khoán trong nước cung cấp.

Lớp

Lớp (Class) là nhóm các cấu trúc phân loại và hàm cho phép truy cập các hàm có tính chất tương đồng hoặc mục đích sử dụng bổ trợ lẫn nhau. Các lớp này được gọi thông qua . theo sau đối tượng Vnstock. Trong Vnstock3, các nhóm tính năng về truy xuất dữ liệu sẽ được chuẩn hoá thành các lớp kèm mô tả dưới đây. Lưu ý rằng, qua thời gian các lớp với nhóm tính năng khác ngoài truy xuất dữ liệu sẽ được bổ sung.

  • 📔 Listing: Liệt kê danh sách các chứng khoán thuộc tất cả các loại tài sản được niêm yết như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, chứng quyền, trái phiếu, vv. Gọi lớp này theo cú pháp vnstock.stock.
  • 📈 Quote: Thông tin giá giao dịch bao gồm thống kê lịch sử, thông tin khớp lệnh, giá hiện tại đang giao dịch kèm các thống kê liên quan đươc hiển thị thời gian thực ngay thời điểm tra cứu.
  • 🏢 Company: Thông tin về hồ sơ công ty, ban lãnh đạo, công ty con, vv thể hiện các thông tin về bất kỳ doanh nghiệp đang niêm yết cụ thể.
  • 💳 Finance: Thông tin về báo cáo tài chính, các chỉ số đánh giá tài chính và hiệu quả hoạt động, vv chung của một doanh nghiệp niêm yết.
  • 💰Trading: Thông tin thời gian thực thể hiện hoạt động giao dịch như bảng giá chứng khoán, thống kê mua bán nước ngoài, vv
  • 🔬 Analysis: Các dữ liệu thứ cấp được tạo ra nhờ chức năng giúp bạn thực hiện việc phân tích hoặc dữ liệu phân tích được cung cấp sẵn bởi công ty chứng khoán.